Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Vedtægter
fra marts 2004 gældende til marts 2011

Vedtægterne 1974-2004

§ 1. Navn og hjemsted
 1. Foreningens navn er Guldborgland Bådelaug.
 2. Foreningens hjemsted er Guldborg havn, Sakskøbing kommune.
 3. Guldborgland Bådelaug er organisatorisk medlem af Dansk Sejlunion og Dansk Tursejlerforening.
 4. Guldborgland Bådelaug lejer havnen i Guldborg (Lolland) af Sakskøbing kommune i henhold til aftale af 19.06.1997, samt under hensyntagen til Sakskøbing kommunes ordensreglement for Guldborg havn af august 1998.

§ 2. Formål

Guldborgland Bådelaugs formål er:
 • gennem idrætslige aktiviteter at øge interessen for og kendskabet til søsport.
 • at tilvejebringe de bedst mulige havne- og pladsfaciliteter for medlemmerne.
 • at afholde fællesture og sammenkomster for at styrke kammeratskabet
 • at fremme sejlerturismen i Guldborgområdet

§ 3 Optagelse af medlemmer

 1. Aktivt medlemskab kan søges af alle og skal tegnes ved tildeling af bådplads.
  Aktivt medlemskab er et familiemedlemskab og medfører 2 stemmer på bådelaugets generalforsamling.
  Stemmeretten kan udøves af ethvert medlem over 18 år af det aktive medlems husstand.
 2. Juniormedlemskab kan søges af personer mellem 8 - 18 år. Ved optagelse af umyndige personer kræves forældres eller værges underskrift.
 3. Passivt medlemskab kan søges af alle, og skal søges ved optagelse på evt. venteliste til bådplads, samt ved tildeling af vinterplads i eller på havnen.
 4. Ansøgning om medlemskab (aktiv-passiv-junior) skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 4 Medlemmernes forpligtelser

 1. Medlemmer med bådplads i Guldborg havn, forpligter sig til at have deres både ansvarsforsikret helårligt, og gyldig forsikringspolice skal forevises bestyrelsen på forlangende.
 2. Aktive medlemmer forpligter sig til at udføre ulønnet, frivilligt arbejde på havnen - minimum 3 dages arbejde pr. år.
 3. Bestyrelsen leder og fordeler det frivillige arbejde og kan udpege "holdformænd" i fornødent omfang.
 4. Bestyrelsens medlemmer er fritaget for pligtarbejde.
 5. Et medlem, som udebliver fra tilsagt pligtarbejde uden gyldig grund, pålægges en bod på kr. 500,- som forfalder til betaling inden for 8 dage efter påkrav.
 6. Boden giver ikke fritagelse for det tilsagte pligtarbejde, og såfremt medlemmet stadig udebliver herfra, kan vedkommende ekskluderes.

§ 5 Kontingent, indskud og pladsleje

 1. Kontingenter for alle medlemmer, indskud og pladslejer fastsættes på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling for 1 år ad gangen.
 2. Kontingenter og pladslejer indeksreguleres årligt - hvis ikke andet er vedtaget under stk. 5.1 - med det for forbrugsvarer gældende indeks.
  Udgangspunkt er år 2001, som sættes lig med indeks 100.
 3. Kontingent, pladsleje m.m. skal være indbetalt til bådelaugets kasserer senest på den på indbetalingskortet anførte betalingsdato, dog senest 1. maj. Ved senere indbetaling tillægges et rykkergebyr til bådelauget.
 4. Pladslejen i havnen er gældende for kalenderåret.

§ 6 Udmeldelse og eksklusion af medlemmer

 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 1. januar.
 2. Når et medlem er i restance udover 1 måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere det pågældende medlem.
 3. Et medlem, som er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan først optages som medlem igen, når hele gælden til foreningen er betalt.
 4. Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem ekskluderes, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen. Et ekskluderet medlem skal inden bestyrelsen træffer sin endelige afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at eksklusionen tages op på førstkommende ordinære generalforsamling.
 5. Et medlem kan ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 10 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom ved anbefalet brev senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til generalforsamlingen med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om eksklusionen skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
 6. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved vedtægtsændringer - jfr. § 15.
 7. Et medlem, der er ekskluderet ved generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

§ 7 Ordinær generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i bådelauget.
 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes skriftligt (ved brev eller i bådelaugets medlemsblad) med mindst 3 ugers og højst 6 ugers varsel.
 3. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, regnskab samt bestyrelsens budgetforslag. Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen
 4. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer.
 5. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år.
 6. Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer over 18 år.
 7. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8 Dagsorden

 1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
   
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud
  5. Fastlæggelse og godkendelse af budget
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af formand
  8. Valg af kasserer
  9. Valg af den øvrige bestyrelse - 5 medlemmer og 2 suppleanter
  10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  11. Eventuelt
 2. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 3. De indkomne forslag, der skal behandles på den ordinære generalforsamling, vil være fremlagt i bådelaugets klubhus til eftersyn for medlemmerne 7 dage før generalforsamlingen.

§ 9 Generalforsamlingens ledelse

 1. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6.5 og § 6.6, samt § 15 og § 16.2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af 3 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
 3. Der udfærdiges referat over forhandlinger og beslutninger på generalforsamlingen i det omfang dirigenten bestemmer.

§ l0 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes minimum 1 måned og maksimum 3 måneder efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
 2. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.2

§ 11. Bestyrelse - Valg

 1. Bestyrelsen er bådelaugets daglige ledelse og repræsenterer bådelauget i alle forhold.
 2. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer. Formand og kasserer vælges ved en særlig afstemning.
 3. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der afgår hhv. 3 og 4 medlemmer. Formand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Genvalg kan finde sted.

§ 12. Konstituering - Tegningsret

 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.
 2. Bestyrelsen nedsætter de udvalg, f.eks. havneudvalg, kapsejladsudvalg, motorbådsudvalg, festudvalg m.v., som er nødvendige for bådelaugets virksomhed.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formanden, subsidiært. næstformanden, jfr. dog § 6.4.
 4. Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.
 5. Bådelauget tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes bådelauget af formanden, kassereren og sekretæren.
 6. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 13 Regnskab

 1. Bådelaugets regnskabsår er kalenderåret.
 2. Kassereren skal senest 30 dage før den ordinære generalforsamling afgive regnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
 3. Regnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 14. Revision

 1. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8.
 2. Revisorerne skal hvert år før den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningen er til stede. Regnskab og status skal forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15. Vedtægtsændringer

 1. Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af bådelaugets medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16. Foreningens opløsning

 1. Bestemmelse om bådelaugets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af bådelaugets stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
 3. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med bådelaugets formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er et simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
 4. I tilfælde af bådelaugets opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Guldborg.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Guldborgland Bådelaugs klubhus torsdag den 25. marts 2004.

Claus Pedersen, dirigent
Jørgen Eriksen, formand
Michael Tambour, næstform.
Jørgen Bojesen, kasserer
Erik Andersen, sekretær
Lars Nordstrøm, best.medlem
Erik Staal, best.medlem
Torben G. Petersen, best.medlem

Vedtægterne 1974-2004

1974   Guldborgland Bådelaugs oprindelige vedtægter er udformet af den stiftende generalforsamling på Motel Guldborg, den 14. november 1974.
1979   Revideret på den ekstraordinære generalforsamling i Majbølle Forsamlingshus, den 19. april 1979 i forbindelse med bådelaugets overtagelse af havnen og bragt i overensstemmelse med Danmarks Idrætsforbunds standardvedtægter.
1980   Revideret på den ordinære generalforsamling på Motel Guldborg, den 6. februar 1980.
1984   Revideret på den ordinære generalforsamling på gæstgiveriet Prins Valdemar, den 7. februar 1984 i forbindelse med bådelaugets optagelse i Dansk Sejlunion.
1988   Revideret på den ordinære generalforsamling i Majbølle Forsamlingsgård, den 2. Februar 1988.
1999   Revideret på den ordinære generalforsamling i Guldborgland Bådelaugs klubhus, den 23. marts 1999.
2000   Revideret på den ordinære generalforsamling i Guldborgland Bådelaugs klubhus, den 14. marts 2000.
2001   Revideret på den ekstraordinære generalforsamling i Guldborgland Bådelaugs klubhus, den 6. april 2001.
2004   Revideret på den ordinære generalforsamling i Guldborgland Bådelaugs klubhus, den 25. marts 2004.

 


 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen