Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste
 
Reglement
for overholdelse af orden i Guldborg Havn

Guldborg Havn er en kommunal havn. Havnemyndigheden udøves af Guldborgland
Bådelaug for Guldborgsund kommune (for så vidt angår §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 og 11)

§ 1 Liggeplads
 1. Havnemyndigheden tildeler skibene liggeplads. Som hovedregel sker dette efter den rækkefølge, hvori skibene ankommer.
 2. Havnemyndigheden bestemmer i øvrigt til enhver tid, i hvilken rækkefølge skibene får tildelt liggeplads. Skibe skal fortøjes på den plads, havnemyndigheden anviser, og der må ikke forhales herfra uden havnemyndighedens tilladelse.
 3. Havnemyndigheden har ret til at kræve et skib forhalet til anden plads. og har ret til at forhale skibet for ejers regning og risiko, hvis et forhale-påbud herom ikke efterkommes.
 4. Fiskefartøjer skal fortøjes i havnen på de liggepladser, der er beregnet hertil, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse til fortøjning andre steder.

§ 2 Ankring

Havnomr2.jpg (16349 byte)

 1. Der må ikke ankres inden for havnens søområde og i sejlløb til havnen uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.

 2. Skibe, som ligger til ankers inden for havnens søområde, er forpligtet til at holde et efter skibets størrelse passende mandskab ombord og opretholde behørig vagt.

 3. Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert skib, som ankrer inden for havnens søområde flyttes.

 4. Såfremt ankringen ikke er ophørt til den af havnemyndigheden fastsatte tidsfrist, kan havnemyndigheden lade skibet flytte for skibets regning og risiko.

 5. Intet skib må uden særlig tilladelse fra havnemyndigheden ligger med varp ude eller spærre farvandet eller havnebassinet med trosser.

§ 3 Sejlads i havneområdet

Havnomr2.jpg (16349 byte)

 1. Sejlads i havneområdet skal foregå med moderat og forsvarlig fart, blandt andet således at havneanlæg, skibe eller deres fortøjninger ikke udsættes for beskadigelse.

 2. For sejlads inden for havnens område gælder i øvrigt de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.

§ 4 Fortøjning

 1. Skibe må kun fortøje i dertil indrettede pullerter, kroge eller ringe. Mod kaj skal skibene være forsynet med tilstrækkelig affendring, så kajindretning, friholderværk eller andre skibe ikke beskadiges. I øvrigt skal havnemyndighedens eventuelle anvisninger vedrørende fortøjning følges.

 2. Når flere skibe ligger uden på hinanden, skal skibene inden for det yderste skib sørge for fri, sikker og belyst passage over dækket samt fra skib til skib.

 3. For benyttelse af havnen, skal der betales de til enhver tid gældende takster iht. takstblad.

§ 5 Spild

 1. Skibe skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at spildevand, benzin- og olieprodukter ikke udledes eller spildes. Såfremt der sker sådan udledning eller spild, skal skibet straks stoppe udledningen eller spildet. Havnemyndigheden skal straks underrettes om udledningen eller spildet, og havnemyndighedens instrukser skal følges.

§ 6 Skibes reparation

 1. Mens et skib henligger i havnen, må reparation af skrog, maskineri, installationer og lignende ikke påbegyndes uden havnemyndighedens tilladelse, såfremt reparationen kan forringe skibets sødygtighed eller manøvreevne i væsentlig grad.

 2. Reparationsarbejde eller lignende på skibe og materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljøbestemmelser.

 3. Under udførelse af skibes reparation og vedligeholdelse skal arbejdet i øvrigt foregå på en sådan måde, at tredjemand og omgivelserne efter havnemyndighedens skøn ikke generes, og at havnens område ikke forurenes.

§ 7 Vrag, oplagte eller efterladte skibe

 1. Oplægning af et skib i havnen kan kun ske i henhold til havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.

 2. Udrangerede skibe, både og pramme må ikke efterlades eller henligge i havneområdet eller i sejlløbet uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse.

 3. Oplagte eller efterladte skibe eller materiel henligger i enhver henseende for ejers regning og risiko og kan forlanges fjernet i overensstemmelse med §8

 4. Vrag, skibe med brand om bord, synkefærdige eller svært beskadigede skibe og lignende må ikke indbringes til havnen uden havnemyndighedens særlige tilladelse hertil.

§ 8 Fjernelse af oplagte skibe m.v.

 1. Oplagte, efterladte, sunkne eller strandede skibe eller vrag (samt disses udstyr eller tilbehør) eller øvrigt efterladt gods eller materiel kan havnemyndigheden forlange flyttet inden rimelig tid. Efterkommes havnemyndighedens pålæg ikke og kan havnemyndigheden ikke uden væsentlige omkostninger eller ulemper blive ved med at sørge for genstanden, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist foranledige genstanden fjernet og solgt for ejerens regning. Forinden salg finder sted, skal havnen så vidt muligt give ejeren besked.

 2. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnemyndighedens omkostninger.

 3. Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at det pågældende er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe genstanden bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden kan meddelelse herom i stedet gives ved oplag på fartøjet eller godset, samt ved annoncering i et lokalt dagblad eller i Statstidende.

 4. Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

Benyttelse at havnens arealer

§ 9 Materialer

 1. Materiale af enhver art må ikke henligge på kajer, forbindelsesveje eller pladser uden havnemyndighedens tilladelse.

 2. Havnemyndigheden er berettiget til at give de pålæg og tage de forholdsregler, som det pågældende materiale, efter havnemyndighedens skøn, nødvendiggør herunder eventuel anvisning af oplagsplads.

 3. For benyttelse af arealer til oplægning af materiale betales pladsleje til havnemyndigheden i henhold til gældende bestemmelser.

§ 10 Fjernelse af materialer

 1. Hvis havnemyndigheden forlanger det, skal oplagt materiale fjernes eller flyttes til et anvist sted inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tidsfrist.

 2. Hvis et sådant påbud ikke efterkommes eller hvis materialet henlægges uden havnemyndighedens tilladelse, har denne ret til at lade godset fjerne i overensstemmelse med § 8.

§ 11 Færdsel og parkering

 1. Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.

 2. Parkering på havneområdet må kun ske i overensstemmelse med færdselslovens regler på dertil bestemte pladser og eventuelt efter havnemyndighedens anvisning.

§ 12 Affald

 1. Affald må ikke aflæsses eller hensættes på havneområdet. Opstillede affaldscontainere må kun benyttes til afmærket indhold herunder til miljøbelastende og farligt materiale. Containerne og tromler er kun beregnet til almindeligt driftsaffald fra skibe og må ikke benyttes af andre.

§ 13 Forbudte aktiviteter

Følgende aktiviteter er forbudte på havneområdet:
 1. Overbordkastning af affald af enhver art.
 2. Afbrænding, udskylning, udpumpning eller deponering af enhver form for fast eller flydende affald, herunder olie, kemikalier, toiletaffald, flydende affald fra skibet og lignende. Ved et eventuelt uheld skal havnemyndigheden straks underrettes, og de pågældende stoffer skal omgående fjernes, jf. i øvrig § 5 om anmeldelse til havnemyndigheden.
 3. Jagt
 4. Aktiviteter, der medfører unødige støv-, lugt- eller støjgener, herunder brug af sirene og fløjte.

§ 14 Aktiviteter, som kræver tilladelse

Følgende aktiviteter må kun finde sted med havnemyndighedens forudgående tilladelse:
 1. Usædvanligt eller kraftigt lys om bord eller oplysning af skibet. Brug af kraftigt lys. f.eks. fra projektører, skal være hensigtsmæssig og må ikke være til gene for skibstrafik, landtrafik og lignende.
 2. Afbrænding af fyrværkeri. Festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.
 3. Fiskeri
 4. Opfiskning eller deponering af materialer.
 5. Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende.
 6. Badning fra skibe og bolværk.
 7. Placering af husbåde.

§ 15 Hittegods og bjærgegods

 1. Alt, hvad det findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden jf. for tiden justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 591 af 1. september 1986.

§ 16 Adgang

 1. Havnemyndigheden og de myndigheder, som denne måtte udpege hertil, har på et hvert tidspunkt adgang til skibe for så vidt angår forhold, som vedrører overholdelse af dette reglement. Skibets fører skal yde nødvendig assistance i forbindelse med inspektion og gennemgang af skibet.

 2. Såfremt sådan adgang nægtes eller begrænses, eller såfremt der ikke ydes nødvendig assistance, kan havnemyndigheden forlange, at skibet straks forlader havneområdet.

§ 17 Havnemyndigheden

 1. Havnemyndighedens personale varetager tilsynet med overholdelse af orden på havneområdet.Personalet er almindeligvis ikke uniformeret, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges

 2. Enhver, som befinder sig på havneområdet, har pligt til at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud.

 3. Politiet, Det Kommunale Redningsberedskab og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler.

§ 18 Skibets fører

 1. Hvis en skibsfører eller andre ikke overholder bestemmelserne i dette reglement eller havnemyndighedens påbud, kan havnemyndigheden træffe de fornødne foranstaltninger.

 

§ 19 Skibets og tredjemands ansvar

 1. Ejeren af et skib, som benytter en dansk havn, er ansvarlig for enhver skade (herunder tings- person- og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse af de, der fører skibet. Ansvar gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, eller afsejlingen fra havnen.

§ 20 Havnemyndighedens ansvar

 1. Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på skibet, skibets besætning og passagerer, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndighedens personale.

§ 21 Bøder

 1. Overtrædelserne af dette reglements §§ 1-7, 11-14 og 18 straffes med bøde.

 2. Ved overtrædelse af bestemmelserne i dette ordensreglement, der er udstedt i henhold til Trafikhavnelovens §14, stk. 1, kan havnen tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

 3. Med hensyn til den nævnte tilkendegivelse finder Retsplejelovens bestemmelser tilsvarende anvendelse.

 4. Betales bøden i rette tid eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

 5. Hvis bøden inddrives efter denne bestemmelse, tilfalder den havnekassen.

Vedtaget i SakskøbingOm Sakskøbing KommuneByråd den 9. juni 1998.

Sign.: Kaj Petersen
Borgmester

Sign.: Bent Løfquist
Kommunaldirektør

 
Godkendt af Kystinspektoratet den 15. juli 1998
 

Sign.: Jøm Bisgaard

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen