Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Vedtægter fra den stiftende generalforsamling
på Motel Guldborg den 14. november 1974

§ 1. Navn og formål

Foreningens navn er: GULDBORG LAND BÅDELAUG.
Laugets formål er: Fællesskab og sammenhold.

§ 2. Medlem

Som aktiv medlem kan optages enhver, som har sin båd liggende i Guldborg Land havn.

§ 3.

Såfremt et medlem ikke har haft bådeplads i et år, overgår medlemmet til passiv medlem.

§ 4.

Ved indmeldingen betales et indskud. Der betales et årligt bidrag til lauget. De nærmere regler for bidraget og indskuddets størrelse og opkrævning afgøres på generalforsamlingen.
Indskud kr. 15,00
Kontinent kr. 10,00
Passiv kr. 15,00

§ 5. Generalforsamlingen.

Laugets øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6.

Ordinær generalforsamling afholdes i første del af februar på et af bestyrelsen fastsat sted. 
Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter krav herom.

§ 7.

Til ordinær generalforsamling indkaldes medlemmerne skriftligt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid, sted og dagsorden samt oplysning om evt.. forslag, der er indgivet rettidigt. 
Når der fremsættes behørigt krav om ekstraordinær generalforsamling, skal denne indkaldes med samme varsel og på samme måde senest 14 dage efter kravet er fremsat overfor bestyrelsen.

§ 8 Dagsorden

På den ordinære generalforsamling vil være at behandle:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

  4. Behandling af indkomne forslag.

  5. Valg af bestyrelsens medlemmer og 2 suppleanter.

  6. Valg af revisor og suppleant,

  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Rettidigt indkomne forslag skal optages på dagsordenen. Ændringsforslag til indgivne forslag behandles og stilles til afstemning før hovedforslaget.
Under punkt 7, eventuelt, kan sager kun optages til behandling, ikke til beslutning

 

 

 

 

 

 

§ 9.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men adgang til at deltage i forhandlingen samt stemmeberettigede er dog kun sådanne, der ikke står i restance med betaling af kontingent samt evt. andre ydelser til lauget.
Alle afstemninger sker ved simpelt stemmeflertal, hvor intet andet er bestemt, og afstemningen skal på begæring af blot een stemmeberettiget foregå skriftligt.
 Forslag til opløsning af lauget eller ændringer af vedtægter kan kun vedtages, når 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Opnås sådan majoritet ikke, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling efter reglerne om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Såfremt forlaget på den således indkaldte generalforsamling vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, er forslaget lovligt vedtaget.
Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigent og bestyrelsesmedlemmer.

§ l0.

Bestyrelsen, der består af formand, kasserer og 5 medlemmer, vælges af den ordinære generalforsamling således at formand og 1 medlem og kasserer afgår på skift.
Medlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog er valget af formand og 1 medlem på den stiftende generalforsamling gældende for 3 år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter sin forretningsgang.

§ 11.

Over bestyrelsens møder og forhandlinger føres protokol
Kassereren skal føre specificeret regnskab.
Revision foretages af en på generalforsamlingen valgt revisor.
Regnskabsåret er fra 1/2 til 31/1.

§ 12. 

Er laugets ophør besluttet anvendes evt. formue til kursusvirksomhed inden for sejlsport.
De ved ophøret værende medlemmer hæfter for evt. gæld.

 

 

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen