Til forsiden

Guldborgland Bådelaug       -       lagunen i Guldborgsund


 
Forsiden
Oversigt
Nyheder
Kalender
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Juniorer
Kajakker
Seniorer
Havnen
Links
Interne sider
Medlemsliste

 
Bestemmelser
om sejlads gennem Guldborgbroen

I medfør af lov om skibsfartens betryggelse, jf. Søfartsstyrelsens
bekendtgørelse om sejlads gennem visse broer i danske farvande.
Se også Den danske Havnelods

§ 1.

Guldborgbroen, der fører over Guldborg Sund ved Guldborg, er en fast bro hvilende på 4 piller med en dobbeltfløjet klapbro mellem de to strømpiller. Klapfaget har en fri gennemsejlingsbredde på 30 m. Ved daglig vande er den fri højde under broklapperne 4,0 m og under den faste bro 2,5 m.


 

Om natten holdes broen belyst. Den E.-lige side af broåbningen er afmærket med en rød lanterne og den W.-lige med en grøn lanterne.

§ 2.

 1. Skibe og fartøjer kan, jf. dog § 3, med de nedenfor anførte begrænsninger forlange vederlagsfri gennemsejling i perioden 1. april til 31. okt. fra kl. 8.00 til 1 time efter solnedgang. I perioden fra 1. november til 31. marts kl. 09.00 – 13.00.
 2. Gennemsejling vil - udelukkende for erhvervstrafik - kunne forventes tilladt uden for ovennævnte tidsrum, såfremt der inden for normal åbningstid er truffet aftale herom med brovagten på telefon 54 77 00 17.
 3. Brovagten er berettiget til at nægte gennemsejling, når den efter hans skøn vil medføre fare for broens sikkerhed. I tvivlstilfælde skal brovagten, når forholdene tillader det, forhandle med Guldborg Sund Lodseri.
 4. Såfremt gennemsejling skønnes kun at burde ske under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal skibet efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten.
 5. Brovagten er berettiget til, når hensynet til landevejstrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 30 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling.

§ 3.

 1. Skibe, der kan passere broen ved at lægge masten, eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke fordre broen åbnet.
 2. Alle skibe, der ønsker broen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive dette ved i en afstand af mindst ½ sømil fra broen at afgive følgende signal:
  Om dagen:
  Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv fortop og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.
  Om natten:
  Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

§ 4.

 1. Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra broen blive afgivet et eller flere af følgende signaler:

  1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

  2 blinkende røde lys lodret for hinanden, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra N.
  Passage må dog først ske, når det under 3) anførte signal vises.

  2 røde, faste lys lodret for hinanden, der betyder, at et skib kommende fra N. kan passere.

  3 blinkende røde lys lodret for hinanden, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra S. Passage må dog først ske, når det under 5) anførte signal vises.

  3 røde, faste lys lodret for hinanden, der betyder, at et skib kommende fra S. kan passere.
   

 2. De under 1) til 5) nævnte signaler afgives fra den på broen anbragte signalmast.
 3.  Såfremt et af de under 2) til 5) nævnte signaler ændres til det under 1) nævnte signal samtidig med, at der afgives en lang tone med sirene fra broen, skal dette tilkendegive, at broen trods det afgivne signal ikke kan åbnes.
 4. Indtil gennemsejlingssignal angives, skal skibe så vidt muligt holde sig i en afstand af mindst 100 m fra broen.

§ 5.

 1. Broåbningen må kun passeres af et skib ad gangen.
 2. Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar til at falde. Med hensyn til ankre, rigning, udenbordsfartøjer, davider m.v. skal der være truffet fornødne foranstaltninger til undgåelse af kollision med broen.
 3. Alle lystfartøjer, der er udstyret med brugbar motor, skal benytte denne under passage af broen.

§ 6.

Inden for en afstand af 100 m på hver side af broen må maskindrevne skibe kun gå med den for bevarelse af skibets manøvreevne fornødne fart. Sådanne skibe må kun passere broen med hovedmaskineriet klar til øjeblikkelig brug eller med behørig bugserassistance.

§ 7.

Fortøjning ved broen eller afviserværkerne er forbudt. Ligeledes er det forbudt fra både og fartøjer at bestige broen.

§ 8.

 1. Inden for en afstand af 200 m fra broen må der kun ankres, når det er bydende nødvendigt, f.eks. for at afværge påsejling af broen. Ved opankring uden for dette område må det påses, at skibet ikke kommer til at ligge ud for gennemsejlingsåbningen eller således, at det under svajning kan befrygtes, at det vil kunne blive til hinder for passagen gennem broen.
 2. Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det vil tørne mod broen eller afviserværket, skal skibet så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at afværge beskadigelse af broen.

§ 9.

Skibe og fartøjer, der med gennemsejling for øje befinder sig inden for en afstand af 200 m fra broen, skal efterkomme de af brovagten givne ordrer. Brovagten bærer under tjeneste uniform eller uniformskasket.

§ 10.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes i medfør af § 6, stk. 3, i lov om skibsfartens betryggelse med bøde.

 

 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen