Guldborgland Bådelaug     - laugsnyheder 1997-2015


Forsiden
Årgang 2015
Årgang 2014
Årgang 2013
Årgang 2012
Årgang 2011
Årgang 2010
Årgang 2009
Årgang 2008
Årgang 2007
Årgang 2006
Årgang 2005
Årgang 2004
Årgang 2003
Årgang 2002
Årgang 2001
Årgang 2000
Årgang 1999
Årgang 1998
Årgang 1997
Medlemsliste

 
Referat af generalforsamling 2010
Onsdag den 24. marts kl.19.00 i klubhuset
Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent, pladsleje og indskud
 5. Fastlæggelse og godkendelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 1. Valg af formand
 2. Valg af kasserer
 3. Valg af den øvrige bestyrelse - 4 medlemmer og 2 suppleanter
 4. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 5. Eventuelt
1. Valg af dirigent


Niels Bach

 

Formanden Jørgen Eriksen bød velkommen og gik til punkt 1.
Niels Bach blev foreslået og valgt.

Dirigenten sikrede sig, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev foretaget registrering af de fremmødte medlemmer. Der var mødt 37 stemmeberettigede medlemmer (74 stemmer).

Dirigenten gik herefter over til det næste punkt på dagsordnen.

 


2  Bestyrelsens beretning for det
forløbne år 
 
I år forkælede Karina os med flæskesteg med sprød svær, rødkål, brune og hvide kartofler og lækker brun sovs. Foto: Niels Nordby Christensen

 

Laugsmedlemmerne nød måltidet, inden det gik løs med generalfosamlingen. Foto: Niels Nordby Christensen

 

Formanden aflægger sin beretning. Foto: Niels Nordby Christensen

 

Der lyttes med stor opmærksomhed. Foto: Niels Nordby Christensen

Jørgen Eriksen fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år. Han kom ind på følgende punkter:
 1. Guldborgbroen 75 år
 2. Kurser og medlemsaftener
 3. Faste arrangementer
 4. Ny flydebro
 5. Kaptajn_Hummel
 6. Kajakinstruktør
 7. Baltic Sailing
 8. Cafe Lagunen
 9. Trådløst netværk
 10. Postkasse til havnepenge
 11. Pladsen ved rensningsanlægget
 12. Gardiner til klubhuset
 13. Havnens dag med visefestival
 14. Klassemesterskaber Impala 27
 15. Gode ønsker for sæson 2010

Bestyrelsens beretning blev vedtaget.

 

 

Herefter blev der givet en orientering fra udvalgene om det forløbne år.

 • Sejludvalget v. Lars Nordstrøm.    
 • Årets kapsejladser
  • Onsdagssejladser 2009
  • Forårssejlads
  • Pinsestævne Femø rundt
  • Møn rundt
  • Sundsejlads
  • Resultatliste

 

 

 •      Havneudvalget v. Frans Balzer.

 

 

 • Juniorafdelingen v. Niels Bach.    

 


3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 
Jørgen Bojesen aflægger regnskab. Foto: Niels Nordby Christensen

 

Jørgen Bojesen fremlagde og gennemgik regnskabet.

 • Der var et enkelt opklarende spørgsmål til vandafledningsafgiften.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 


4. Fastlæggelse af kontingent, pladsleje
og indskud

 
Jørgen Bojesen fremlægger takster og budget for 2009. Foto: Niels Nordby Christensen

Jørgen Bojesen fremlagde taksterne for 2010. Ifølge vedtægterne reguleres indskud, kontingent og pladsleje med pristallet. I 2010  forhøjes de med ca. 1,3%.

Kontingent

2010

Pladsleje

2010

Aktive (familie) 1.115 kr. Familiebåde 2.230 kr.
Passive 320 kr. Joller 1.115 kr.
Juniorer 320 kr. Pensionistrabat

465 kr.

Indskud

2010

Vinterplads

2010

Familiebåde 3.950 kr. Havnen

325 kr.

Joller 1.340 kr.  

 

De nye takster blev vedtaget


5. Fastlæggelse og godkendelse
af budget

Budgettet blev ligeledes gennemgået.
 • Der kom spørgsmål omkring omkostninger i forbindelse med visefestivalen. Der blev redegjort for de økonomiske rammer, som gerne skulle ende op med et overskud.
  Arrangementet var ikke med i budgettet, idet det ikke var planlagt, dag budgettet blev lagt.   

Det fremlagte blev godkendt.


6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

7. Valg af formand

Udgår

8. Valg af kasserer
Jørgen Bojesen
kasserer
genvalgt

Kasserer Jørgen Bojesen blev genvalgt ved akklamation

 


9. Valg af den øvrige bestyrelse - 2 medlemmer og 2 suppleanter  
Claus Pedersen
sekretær
genvalgt
Stefan Pommer
best.medlem
genvalgt

 • Claus Pedersen og Stefan Pommer genopstillede. Der var ingen modkandidater. De blev begge genvalgt ved akklamation.

 • Suppleanterne Bo Bøyesen og Frank Rasmussen blev genvalgt ved akklamation.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 • Revisorerne Edmund Jensen og Hans Bonde blev genvalgt ved akklamation.
 • Revisorsuppleant Niels Nordby Christensen blev genvalgt ved akklamation.

11. Eventuelt
Bådene på P-pladsen skal ikke permanent være koblet til ”landstrøm”. Foto: Niels Nordby Christensen

 

Efter flere medlemsindlæg under eventuelt takkede Niels Bach for god ro og orden. Foto: Niels Nordby Christensen

 • Ønske om at få fjernet sugeslangerne i havnen, således at der kan sejles i påsken. Der var flere medlemmer, som meldte sig som frivillige til at fjerne disse.

 • Forespørgsel om, hvorvidt mastekranen skulle have certifikat.
  Jørgen Bojesen meddelte at den kun skulle godkendes, hvis den løftede over 500 kg.
  Der blev herefter redegjort for planer om fremstilling af en ny kran.

 • Toiletbygningen kan ikke benyttes om vinteren. Dette for at spare på rengøringen.

 • Problemer med at nogle trækker el-stikkene ud til bådene på P-pladsen.
  Der var også spørgsmål om hvorfor der ikke skulle el-målere på disse både.
  El-stikkene på servicebygningen blev i sin tid sat op til brug ved efterårs- og forårsklargøring af bådene. Det har aldrig været meningen, at bådene på P-pladsen skulle kobles til ”landstrøm”.
  Bestyrelsen tager spørgsmålet op vedr. strømforbruget/el-målere på P-pladsen.

 

Niels Bach takkede for god ro og orden på generalforsamlingen og hævede mødet kl. 2035.


Claus Pedersen
referent

 

 
Formandens beretning for 2009
24.03.10.
 

 
Sakskøbing Tambourkorps & Brass Band marcherede taktfast over broen fra 1934. Foto: Niels Nordby Christensen

Guldborgbroen 75
     Året 2009 har været et aktivt år i bådelauget med forholdsvis mange arrangementer undervejs.
     I tilfældig rækkefølge vil jeg nævne Guldborgbroens 75 årsjubilæum, hvor vi var gået sammen med andre foreninger i byen, dvs. Guldborg Falster Bådelaug og Beboerforeningen, hvor et fortræffeligt samarbejde blev etableret, opgaver fordelt og et fint arrangement sat på benene. Se billedreportage
     Sakskøbing Tambourkorps testede broen ved at gå frem og tilbage over den, med tilhørende musik. Bagefter blev det testet, om den nu også stadig kunne åbne, det skete da alskens slags fartøjer begav sig ud på en jubilæumssejlads - og så bød Karina på "Bromenu" og musik.

Kurser og medlemsaftener
     Tidligt på året aholdtes her VHF kursus med særlig tilgang for medlemmer.

     Medlemsaften med gennemgang af forskellige regler for sejlads med forskellige størrelse både.
     Medlemsmøde med mulighed for at stille gode ideer til rådighed for klubben og uformelle diskussioner.
     Medlemsmøde/hyggeaften arrangeret af flere medlemmer, hvor jeg pga. arbejde desværre ikke havde mulighed for at deltage, men hvor jeg ved, at det var et rigtig godt arrangement. Jeg synes det er alle tiders når sådanne arrangementer kan opstå mere eller mindre spontant, og samtidig blive en succes.

De faste arrangementer
     Desuden selvfølgelig alle de ordinære arrangementer som standerhejsning (læs Jesper Knudsens tale), Skt. Hans aften (se Claus Pedersens billedserie), standerstrygning (se formandstale og pålidelighedssejlads) og afriggerfest mm.

Ny flydebro
     Det var også året hvor en ny flydebro til glæde for både juniorer og havkajakker kom i søen og som det er fremgået har den virket perfekt. Isen har dog været tæt på den, så et lille eftersyn af den, skal der til.

Den adskilte kaptajn stikker akkurat næsen over kajkanten på det tilsneede molehoved. Foto: Niels Nordby Christensen

Kaptajn Hummel
     Om kaptajn Hummel vil jeg sige at den er som det kan ses i øjeblikket skilt ad i flere stykker. Faktisk er det klimakonferencen i december i København, der er skyld i at den ser sådan ud, jo fordi da klimakonferencen startede, begyndte temperaturen at falde og pludselig, for første gang i mange år blev det rigtig vinter i Danmark.
     Det medførte for det første, at det ikke blev muligt at arbejde med dybden i havnen i vinter, men desuden blev isen så kraftig at vi var nød til at tage kap. Hummel på land.
     Da den alligevel skulle renoveres og have ny motor, samtidig med at mobilkranen ikke kunne løfte den af en gang, blev den skilt ad, taget på land og skal nu samles med den nye og kraftigere motor, sådan at den bliver langt mere effektiv.

Pumperøret lå klar i isen hele vinteren. Nu vil det blive fjernet før påske: Foto: Niels Nordby Christensen

Kajakinstruktør
     I kajakafdelingen er der i løbet af året kommet ny tovholder for projektet, det Søren Hansen, der også vil tage på et instruktørkursus, sådan at vi selv kan levere opdatering af medlemmerne uden at skulle købe ekspertise udefra.

Baltic Sailing
     Det nye Baltic Sailing har taget over efter det gamle, og i det regi har bådelauget og vores landsdel været med på bådudstillingen i Hamborg, Düsseldorf og Bellacenter,

     Der er kommet en ny havneguide, nyt design nye ideer, sammenskrevet med landturisme er det et helt nyt tilbud til vore gæster, der ligger nogle eksemplarer i klubhuset.
     Desuden ser det ud til at Baltic Sailing også står for at kunne skaffe surfstations, dvs. computer til publikumsbetjening såvel inden som udendørs, med adgang til vejrudsigt og hvad der ellers kan være interessant.
     Der bliver oprettet en ny og velfungerende hjemmeside, hvor alle ønskelige oplysninger er tilgængelige.
     Alt i alt en stor pose EU penge fordelt hen over vores landsdel ca. 670.000 euro. Så det er med at holde fast og få mest muligt ud af det.
     Desuden har vi L/F Havnenetværk, der mere er en interesseorganisation i forbindelse med havnespørgsmål og sammenhold havnene i mellem.

 
Karina holder Cafe Lagunen åben det meste af året. Foto: Niels Nordby Christensen

Cafe Lagunen
     I forhold til Karina i Cafe Lagunen er vi blevet enige om en ny kontrakt. Karina har længe ønsket at kende sine omkostninger og dermed også ønsket en kontrakt med en fast pris fra år til år, den har jo tidligere været omsætningsbestemt.
     Nu er det et fast beløb, som er det højeste beløb hun nogensinde har betalt efter variable priser og prisen er pristalsreguleret.

Det trådløse netværk virker stadig i klubhuset. Foto: Niels Nordby Christensen

Trådløst netværk
Vores trådløse internet, det såkaldte W-lan, sat op af et tysk firma er taget ned, fordi der var alt for lidt omsætning på det.
     Mange har fået deres eget trådløse system til den bærbar computer de evt. har med. Der er stadig internetforbindelse fra vores faste computer her i klubhuset.

Postkasse til havnepenge
     Ser vi fremad vil vi forsøge med en ny mulighed for betaling af havnepenge, som nogen sikkert har bemærket er der sat en postkasselignende ordning i væggen ude ved indgangen, i øjeblikket kommer der et tykt kabel ud der har forsynet isbryderen med strøm i vinter, men det bliver sådan at gæster der ankommer eller afsejler, når der ikke er nogen havnefogedfunktion, vil kunne betale der.

Pladsen ved rensningsanlægget vil for nogen være bedre egnet til vinterplads end molehovedet. Foto: Niels Nordby Christensen

Pladsen ved rensningsanlægget
     Vi regner stærkt med at det vil blive muligt at anvende pladsen fra rensningsanlægget på den anden side af landevejen, så vi på et tidspunkt vil få rådighed over et større areal til havnens forskellige formål.

Gardiner til klubhuset
Der har siden vi byggede klubhuset været snakket frem og tilbage om gardiner. Jeg kan oplyse at der er bestilt gardiner som formodentlig er færdige i løbet af ca. 3 uger.

Korsang i oktober 2008 da Cato og hans fire gaster under stor jubel afsang Emil Reesens "Herren som skabte alt på jord". Nu udvides dette kulturelle indslag under den kommende Visefestival. Foto: Niels Nordby Christensen

Havnens dag med visefestival
     Vi planlægger et stort arrangement den 23. og 24. Juli. Det drejer sig om et havnens-dag-arrangement samt en visefestival. Det vil være to dage med megen aktivitet.
     Der vil være mulighed for publikum for at komme ud at sejle med et par større skibe, der vil være mulighed for at prøve jollesejlads, kajak og kano og hvad vi eller kan finde af forskellige sejlmaskiner.
     Underholdning for børn kommer der, evt. maritimt loppemarked.
     Der kommer kendte og mindre kendte visesangere til at optræde her på havnen. Alt i alt et forholdsvist stort arrangement, som skal køre over en 2-årig periode, altså ikke uafbrudt!
     Finansieringen vil være gennem egne midler, private tilskud, kommunale tilskud samt tilskud fra FAG gruppen, som råder over EU midler.
     Budgettet er på 544.000 kr. og tilvejebringes som nævnt og som vist på tavlen.

Klassemesterskaber Impala 27
     I slutningen af august forventer vi at der afvikles DM for Impala 27. Det er et projekt som Steen Jensen ved en hel masse om, så det kan være at du Steen vil sige et par ord om muligheden.
     Vi har prøvet det før: I 1999 var der L 23 DM  i Guldborg. (tilf. NNC)

Gode ønsker for sæson 2010
Til sidst vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der i 2009 har gjort en indsats for Guldborgland Bådelaug.
Med håbet om at alle må få et godt år 2010, Ønskes alle god vind.


Jørgen Eriksen
formand 

 

 
Sejludvalgets beretning for 2009
03.03.10

Onsdagssejlads 2009
     Første maj er ovre, standeren er hejst, og sejladserne kan begynde. Onsdag d. 6 mødes vi alle til en masse god snak; men uden vind, så ingen sejlads den aften.
     Den 13. kommer vi endelig i gang, 12 både startede på bane nord i 6 m. sek.
     De følgende onsdage, også i let vejr på bane nord; men så måtte vi syd for broen 3 gange i lidt mere vind, inden vi resten af sommeren kunne være nord for Guldborgbroen indtil september, hvor solen går så tidligt ned, at vi ikke kan komme i havn inden broens lukketid.
     Vi har for første gang holdt ferie i ugerne 28 -29 – 30 og 31. så alle sejladserne tæller med. Se  resultater

Forårssejlads
     Efter nogle år med snak om en forårssejlads blev det i år til noget, men ved skippermødet lørdag den 13. juni måtte vi konstatere at der var for meget vind.
     Vi tog festmiddagen om aftenen og søndag sejlede vi sejladsen i stedet for.
     Turen gik fra vores startområde nord for Guldborgbroen over nogle få mærker på kryds til Grønvold og hjem igen med vinden, en tur på 16,5 sømil.
     Vi startede af 2 gange - kl. 10.30 og kl. 11.00 - så vi kunne være i mål igen, så tæt på hinanden som muligt.
     7 både deltog i sejladsen og AutoFrank sponserede præmier til de hurtigste både. Tak til ham for dem.
 

Resultatliste, forårssejlads

Michael Tambour Omega 34 1
Steen Howard Luffe 37 2
Torben Jensen Javelin 30    3
Lars Nordstrøm Mamba 29 4
Erik Andersen Hanse 291 5
Edmund Jensen Dufour 365 6
Leif Christensen Dehler Duetta 86 7

Pinsestævne Femø rundt
Her deltog Stefan Pommer og hans besætning. Se hyggebilleder

Møn rundt
Her var Steen Jensen og Claus Pedersen med.
Det var måske en god ide, hvis flere deltog i de sejladser, der bliver arrangeret i området. Læs Steen Jensens beretning overfor.

Sundsejlads
     11 både med mandskab var klar til Skippermøde kl. 10.00.
     Første start kl. 11.00 og sidste kl.11.50.24. 16,32 sømil og Nykøbing forude, 5 – 7 m./sek. vind fra sydvest drejende let mod vest, dejligt vejr og nogle gode dyster, hvor måltagningen på nogle var virkelig tæt på hinanden.
     Her efter er der bare hygge snak med rare mennesker, god mad og drikke. Se resultater

På gensyn og god vind
Sejludvalget

Lars Nordstrøm

Steens beretning fra Møn Rundt 2009
 
Billede fra Steens webside www.miw.dk

Sidste år deltog "Leika" Claus (Pedersen, Bandholm 28) og Steen "Miw" (Jensen, Impala 27) i Møn Rundt fra Hårbølle.
     Vi havde aftalt at mødes på havnen i Guldborg kl. 09.00 med afgang mod Hårbølle kl. 10.00.
     Alle tiders tur. Vi hyggede os undervejs med spilersejlads og godt vejr. Ved ankomsten til Hårbølle og efter at vi havde smidt vores både kikkede vi lidt på lokaliteterne og indtog øl o.l. inden Claus tændte op for Coop grillen og fremtryllede en lækker ret mad til mandskaberne.
     Efter spisningen indtog vi endnu noget Bayersk øl o.l., hvorefter vi fandt køjen rimeligt tidligt. "Leika" skulle starte kl. 03.30 og "Miw" kl. 04.15
     Da vækkeuret ringede, var jeg overbevist om, at det var en joke, men det var det ikke.
     "Miws" besætning nåede ikke at opleve "Leikas" start men vi nåede ud til tiden og fik startet, men hvordan må guderne vide.
     På skippermødet blev det oplyst, at vi skulle have Møn om styrbord så vi lagde os ud og ventede på, at det var vores tur til at starte.
     Uden de store taktiske diskussioner endte det med at vi startede ved det bagbord mærke, som senere viste sig at være en fordel. Vi kunne på en hård bidevind holde gennemsejlingsfaget på højbroen op i et hug og havde lagt alle i vores start bag os. Sejt.
     Sejladsen videre op gennem Bøgestrømmen var uden problemer, vi sloges med en IF'er . Sejladsen over Faxe bugt var uden problemer indtil vi nåede Møns klint, her væltede vi med spileren og efterfølgende måtte vi rebe sejlene, vinden kom bare ud af ingenting.
     Hjelm bugt: Skulle vi gå til havs eller under land. Vi valgte at gå til havs, hvilket ikke var klogt. Vi havde vindstille i en periode på ca. 2 timer med gammel sø og blafrende sejl.
     Vinden kom og vi nåede indsejlingen til Grønsund. Her overhalede vi en X 99 og en Banner 32, tror I vi var stolte?
     Tilbage i Hårbølle Havn gjorde vi klar til spisningen. Godt gennembankede og trætte indtog vi vores mad ol. hvorefter der var præmie-overrækkelse. Ved lodtrækningen som alle både deltog i var hovedpræmien en bærbar pc. Ved I hvem der vandt den? Det gjorde "Miw".
     Min sidemand, Claus’ gast, mente bestemt og meget højlydt at der måtte være en sidepræmie til ham, når nu jeg havde vundet en pc´er. Ved næste trækning blev "Leika" vinder af en meget særlig Whisky. Om de var trætte af at høre på ham, vides ikke men han vandt.
     Søndagen hjemsejlads. Kl. 10.00 gik fortøjningerne og vi var på farten igen mod Guldborg. Ved ankomsten til Guldborg og efter at vi havde klaret skibet op, nød vi endnu en bayrisk øl og blev enige om at det var ikke sidste gang vi tog en sådan fælles tur.
Både "Leika" og "Miw" vil ønske at vi i sæsonen 2010 kan tage af sted igen og gerne sammen med nogle flere både fra Guldborg.


Steen Miw.


Resultatliste vedr. aftenkapsejladser 2009

Løb 1

Sejlnr.

Maj

Juni/juli

August

September

Point. Plac.
Dato:   13 20 27 03 10 17 24 01 05 12 19 26 02 09 16 23    
Albin Viggen DEN911 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19 1
Hurley 24   2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 2
 
Løb 2 Sejlnr.

Maj

Juni/juli

August

September

Point. Plac.
Dato:   13 20 27 03 10 17 24 01 05 12 19 26 02 09 16 23    
Mamba 29 DEN21 1 2 2 3 2 2 1 1 1 4 1 1 1 2 5 2 31 1
Hanse 291 DEN208 2 5 1 4 3 5 3 2 2 3 3 2 3 3 1 1 43 2
Javelin 30 DEN31 5 3 4 2 1 1 4 4 2 5 4 5 2 7 2 3 54 3
Folkebåd DEN681 3 1 4 1 5 7 2 6 2 1 6 5 6 9 5 6 69 4
H R  29 DEN423 4 5 4 7 5 7 7 3 2 2 6 5 5 1 5 6 74 5
Defour 36 DEN35 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7 2 4 6 6 5 6 78 6
Bandholm 27 DEN124 8 5 4 5 5 6 5 6 2 7 6 5 4 4 3 5 80 7
Duetta86 + A DEN190 6 5 4 6 5 4 6 6 2 7 6 3 6 8 4 4 82 8
IF DEN282 9 5 4 7 5 7 7 6 2 6 5 5 6 5 5 6 90 9
 
Løb 3 Sejlnr.

Maj

Juni/juli

August

September

Point. Plac.
Dato:   13 20 27 03 10 17 24 01 05 12 19 26 02 09 16 23    
Luffe 37 DEN29 1 1 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 25 1
Omega 34 DEN55 2 3 1 1 2 1 2 3 2 1 1 3 1 2 2 2 29 2
Impala 27 DEN30 3 2 4 3 4 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 45 3
Omega 34 DEN55 4 3 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 54 4

 

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde
24.03.09.

Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen blev bestyrelsen samlet. Det blev besluttet, at bestyrelsen fortsatte med de poster, som før generalforsamlingen.

Tilstede var:

 1. Jørgen Eriksen
 2. Jørgen Bojesen
 3. Erik Staal
 4. Stefan Pommer
 1. Frans Balzer
 2. Jesper Friis Knudsen
 3. Claus Pedersen.

Formanden Jørgen Eriksen bød velkommen til det første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen skulle konstitueres.

Bestyrelsen blev konstitueret som følger:

 1. Formand: Jørgen Eriksen
 2. Næstformand: Erik Staal
 3. Kasserer: Jørgen Bojesen
 4. Sekretær: Claus Pedersen
 5. Best.medlem: Stefan Pommer
 6. Best.medlem: Frans Balzer
 7. Best.medlem: Jesper Friis Knudsen
Det blev besluttet at der afholdes bestyrelsesmøder den 1. torsdag i hver måned. Møderne afholdes i klubhuset kl. 19.00. Der afholdes ikke møder i juli og august måned.

Hvert møde følger en fastlagt dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Formandens indlæg
 3. Kassererens indlæg
 4. Udvalgenes indlæg
 5. Eventuelt

Næste møde er onsdag den 7. april 2010 kl. 1900. Mødet afholdes ekstraordinært om onsdagen.


Claus Pedersen
sekretær. 


Steen Hovard, formand
John H. Arildsen, næstformand
Preben Kristensen, kasserer
Niels Bach sekretær

Guldborgland Bådelaug
Guldborgvej 352
4862 Guldborg

Til forsiden

Forening for bådejere
 i Guldborg Havn.
Stiftet 1974

Websiden formidler kontakt
mellem laug og medlemmer.
Copyright © 2000-2015 
Niels Nordby Christensen